2004 Olağan Genel Kurul

Toplantının;

Tarihi 16.03.2005 Çarşamba
Saati 10:30
Yeri İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonu.
Gündemi
 • 1. Açılıs, Baskanlık Divanı seçimi,
 • 2. Baskanlık Divanına toplantı tutanagı imza etme yetkisi verilmesi,
 • 3. 2004 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurulun tasvibine arzı,
 • 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2004 yılı faalliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
 • 5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2005 tarihli İMKB'ye göndermiş bulunduğu Geçmiş Yıllar Zararında izlenen tutarların mahsubu hakkındaki yazısı uyarınca 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle UFRS'na uygun olarak hazırlanmış bilançodaki dönem karları ile geçmiş yıl zararlarının mahsubuna ilişkin 27.05.2004 tarih ve 386 nolu yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,
 • 6. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması halinde kayıtlı sermaye tavanının 45.000.000 YTL'den 130.000.000 YTL'ye çıkarılması ve Ana Sözleşmenin 7. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması,
 • 7. 2004 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması,
 • 8. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
 • 9. Denetçilerin seçiminin yapılması,
 • 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
 • 11. 2004 yılı içerisinde yapılan bağışların görüşülmesi,
 • 12. Yönetim Kurulu Üyelerine T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi,
 • 13. Dilek ve temenniler.
Duyuru Metni

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 16.03.2005 Çarşamba günü, saat 10:30'da İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

 • 1. Sahibi bulundukları ada yazılı hisse senetlerinin Pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nden almalarını,
 • 2. Toplantıda kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini şirketimiz Genel Müdürlüğü'nden almalarını ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne tevdi etmelerini,
 • 3. Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın, tarih ve numarasını yazmalarını,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Loader