2004 Olağanüstü Genel Kurul

Toplantının;

Tarihi 16.05.2005 Pazartesi
Saati 14:00
Yeri İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonu.
Gündemi
  • 1. Açılıs, Baskanlık Divanı seçimi,
  • 2. Baskanlık Divanına toplantı tutanagı imza etme yetkisi verilmesi,
  • 3. Sermaye Piyasası Kurulu?ndan iznin çıkması halinde ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı?nın izni doğrultusunda; Şirket kayıtlı sermaye tavanının 45.000.000 YTL?sından 130.000.000 YTL'sına arttırılması ve bu nedenle Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinin değiştirilmesine ve geçici maddenin eklenmesine dair Yönetim kurulu önerisinin karara bağlanması,
  • 4. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Fevzi BOZER'in istifası sonucunda, Sn. Yağmur ŞATANA'nın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçiminin Genel Kurul?un tasvibine sunulması,
  • 5. Şirketin 16 Mart 2005 tarihinde yapılan 2004 faaliyet yılı Olağan Genel Kurulu'nda kar dağıtımı ile ilgili alınan 7 nolu kararın net dağıtılabilir dönem karının dağıtımı ile ilgili birinci paragrafın iptali ile 2004 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden karın dağıtımının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2003 tarih ve 3 / 8 sayılı kararı doğrultusunda yeniden karara bağlanması,
  • 6. Olağanüstü yedeklerden kar dağıtımı hususunun görüşülmesi,
  • 7. Dilek ve temenniler.
Duyuru Metni

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağanüstü olarak 16.05.2005 Pazartesi günü, saat 14:00'de İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

  • 1. Sahibi bulundukları ada yazılı hisse senetlerinin Pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nden almalarını,
  • 2. Toplantıda kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini şirketimiz Genel Müdürlüğü'nden almalarını ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne tevdi etmelerini,
  • 3. Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın, tarih ve numarasını yazmalarını,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Loader