2006 Olağan Genel Kurul

Toplantının;

Tarihi 23.03.2007 Çarşamba
Saati 10:30
Yeri İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonu.
Gündemi
 • 1. Açılıs, Baskanlık Divanı seçimi,
 • 2. Baskanlık Divanına toplantı tutanagı imza etme yetkisi verilmesi,
 • 3. 2006 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul?un tasvibine arzı,
 • 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2006 yılı faalliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
 • 5. 2006 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl olağanüstü yedek akçeleri hakkında karar alınması,
 • 6. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca 2007 yılı içinde değişen bağımsız dış denetim firmasının Genel Kurul'un tasvibine ve 2008 yılı bağımsız dış denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
 • 7. Görev sürelerinin dolması sebebiyle yeni yönetim kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve seçiminin yapılması,
 • 8. Denetçilerin sayısının ve görev sürelerinin belirlenerek yeni denetçi seçimi hakkında karar alınması,
 • 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
 • 10. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
 • 11. 2006 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
 • 12. Yönetim Kurulu Üyelerine T. Ticaret Kanunu?nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi,
 • 13. Dilek ve temenniler.
Duyuru Metni

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 23.03.2007 Cuma günü, saat 10:30?da İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

 • 1. Sahibi bulundukları ada yazılı hisse senetlerinin Pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlüğü?nden almalarını,
 • 2. Toplantıda kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini şirketimiz Genel Müdürlüğü?nden almalarını ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Şirketimiz Genel Müdürlüğü?ne tevdi etmelerini,
 • 3. Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın, tarih ve numarasını yazmalarını,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Loader