2007 Olağan Genel Kurul

Toplantının;

Tarihi 31.03.2008 Pazartesi
Saati 14:00
Yeri İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonu.
Gündemi
 • 1. Açılıs, Baskanlık Divanı seçimi,
 • 2. Baskanlık Divanına toplantı tutanagı imza etme yetkisi verilmesi,
 • 3. 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine arzı,
 • 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2007 yılı faalliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
 • 5. 2007 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması,
 • 6. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca 2007 yılı içinde değişen bağımsız dış denetim firmasının Genel Kurul'un tasvibine ve 2008 yılı bağımsız dış denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
 • 7. Denetçilerin sayısının ve görev sürelerinin belirlenerek yeni denetçi seçimi hakkında karar alınması,
 • 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
 • 9. 2007 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
 • 10. Yönetim Kurulu Üyelerine T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi,
 • 11. Dilek ve temenniler.
Duyuru Metni

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 31.03.2008 Pazartesi günü, saat 14:00'da İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

 • 1. Sahibi bulundukları ada yazılı hisse senetlerinin Pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nden almalarını,
 • 2. Toplantıda kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini şirketimiz Genel Müdürlüğü'nden almalarını ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne tevdi etmelerini,
 • 3. Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın, tarih ve numarasını yazmalarını,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Loader