2002 Olağan Genel Kurul

Toplantının;

Tarihi 31.03.2003 Pazartesi
Saati 11:30
Yeri İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonu.
Gündemi
 • 1. Açılıs, Baskanlık Divanı seçimi,
 • 2. Baskanlık Divanına toplantı tutanagı imza etme yetkisi verilmesi,
 • 3. 2002 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurulun tasvibine arzı,
 • 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2002 yılı faalliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
 • 5. 2002 yılı bilançosu esas alınarak kar dağılımına ilişkin hususun görüşülmesi,
 • 6. Ayrılan vergi karşılığının fazla yada eksik olması durumunda, farkın olağanüstü yedek akçelere aktarılması veya olağanüstü yedek akçelerden karşılanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
 • 7. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
 • 8. Finans Deniz Finansal Kiralama A.Ş.'den 2002 yılında devralınan olağanüstü yedekler hesabında duran kar'ın ve geçmiş yıl zararlarının görüşülmesi,
 • 9. Şirketimiz yönetim kurulu üyesi olan Sn. Erhan Polat'ın istifası sonucunda Sn. Mehmet Güleşçi'nin yönetim kurulu üyeliğine seçiminin genel kurul tasvibine sunulması,
 • 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
 • 11. Denetçilerin seçilmesi ve ücretlerinin saptanması,
 • 12. Yönetim Kurulu Üyelerine T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi,
 • 13. Dilek ve temenniler.
Duyuru Metni

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 23.03.2007 Cuma günü, saat 10:30'da İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

 • 1. Sahibi bulundukları ada yazılı hisse senetlerinin Pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nden almalarını,
 • 2. Toplantıda kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini şirketimiz Genel Müdürlüğü'nden almalarını ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne tevdi etmelerini,
 • 3. Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın, tarih ve numarasını yazmalarını,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Loader