2005 Olağan Genel Kurul

Toplantının;

Tarihi 13.03.2005 Pazartesi
Saati 10:30
Yeri İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonu.
Gündemi
 • 1. Açılıs, Baskanlık Divanı seçimi,
 • 2. Baskanlık Divanına toplantı tutanagı imza etme yetkisi verilmesi,
 • 3. 2005 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurulun tasvibine arzı,
 • 4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2005 yılı faalliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
 • 5. 2005 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl olağanüstü yedek akçeleri hakkında karar alınması,
 • 6. Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca 2007 yılı içinde değişen bağımsız dış denetim firmasının Genel Kurul'un tasvibine ve 2008 yılı bağımsız dış denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
 • 7. Şirketimiz yönetim kurulu üyesi olan Sn. Fevzi Bozer'in istifası sonucunda Sn. Yağmur Şatana'nın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinin genel kurul tasvibine sunulması, selefinin kalan görev süresi içinde görev yapması hakkında karar alınması,
 • 8. Denetçilerin sayısının ve görev sürelerinin belirlenerek yeni denetçi seçimi hakkında karar alınması,
 • 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
 • 10. Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulaması çerçevesinde kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
 • 11. 2005 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
 • 12. Yönetim Kurulu Üyelerine T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi,
 • 13. Dilek ve temenniler.
Duyuru Metni

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 13.03.2006 Pazartesi günü, saat 10:30'da İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

 • 1. Sahibi bulundukları ada yazılı hisse senetlerinin Pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nden almalarını,
 • 2. Toplantıda kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini şirketimiz Genel Müdürlüğü'nden almalarını ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne tevdi etmelerini,
 • 3. Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın, tarih ve numarasını yazmalarını,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Loader