2008 Olağan Genel Kurul

Toplantının;

Tarihi 31.03.2009 Salı
Saati 13:30
Yeri İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonu.
Gündemi
 • 1- Açılıs, Baskanlık Divanı seçimi,
 • 2- Baskanlık Divanına toplantı tutanagı imza etme yetkisi verilmesi,
 • 3- 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine arzı,
 • 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılı faalliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
 • 5- 2008 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar hakkında karar alınması,
 • 6- Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
 • 7- Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri Sn. Yağmur ŞATANA, Sn. Mehmet GÜLEŞCİ ve Sn. Bekir DİLDAR'ın istifaları sonucunda sırasıyla Sn. Emine Özlem CİNEMRE, Sn. Adnan Menderes YAYLA ve Sn. Filiz SONAT'ın yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
 • 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
 • 9- Denetçilerin sayısının ve görev sürelerinin belirlenerek yeni denetçi seçimi hakkında karar alınması,
 • 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
 • 11- 2008 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
 • 12- Yönetim Kurulu Üyelerine T. Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi,
 • 13- Dilek ve temenniler.
Duyuru Metni

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 31.03.2009 Salı günü, saat 13:30'da İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

 • 1- Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan sahibi bulundukları payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj listesine kaydettirerek temin edecekleri Genel Kurul Blokaj Formu'nu Şirket genel merkezine tevdi ile toplantı için giriş kartı almaları gerekmektedir,
 • 2- Hisselerini henüz kaydileştirmemiş Ortaklarımız Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, Ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen Ortaklarımızın Genel Kurullara katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir,
 • 3- Toplantıya bizzat katılamayacak Ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri, veya vekaletname örneğini Şirket genel merkezimizden yada www.finansleasing.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin ederek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 esasları çerçevesinde imzaları noterden tasdik edilmiş vekaletnamelerini Şirket merkezine imza sirküleri ile birlikte tevdi etmeleri gerekmektedir,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Loader