2008 Olağanüstü Genel Kurul

Toplantının;

Tarihi 04.02.2008 Pazartesi
Saati 14:00
Yeri İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonu.
Gündemi
  • 1- Açılıs, Baskanlık Divanı seçimi,
  • 2- Baskanlık Divanına toplantı tutanagı imza etme yetkisi verilmesi,
  • 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.11.2007 tarih - 40/1089 sayılı kararı uyarınca uygun görülen ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı İç Ticaret Genel Müdürlügü tarafından 17 Aralık 2007 tarihli yazısı ile tasdik edilen Şirketimiz esas sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" baslıklı 4'ncü, "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı 5'inci, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu, "Denetçiler" baslıklı 11'inci, "Toplantılarda Temsilci Bulunması" başlıklı 15'inci ve "Sanayi ve Ticaret Bakanlıgı'na ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na Gönderilecek Belgeler" başlıklı 18'inci maddeleri hakkında düzenlenmiş tadil tasarılarına ait yönetim kurulu önerisinin karara bağlanması,,
  • 4- Dilek ve temenniler.
Duyuru Metni

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olaganüstü olarak 04.02.2008 Pazartesi günü, saat 14:00'de İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere cad. No:129 adresindeki Finansbank A.Ş. toplantı salonunda toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için;

  • 1- Sahibi bulundukları ada yazılı hisse senetlerinin Pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlügü'nden almalarını,
  • 2- Toplantıda kendilerini bir vekil marifetiyle temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No:8 esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini şirketimiz Genel Müdürlügü'nden almalarını ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Olağan Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Şirketimiz Genel Müdürlügü'ne tevdi etmelerini,
  • 3- Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın, tarih ve numarasını yazmalarını,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Loader